ngo-openboek.be

SITE SLOGAN

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Cijfers 2013 van de Belgische ngo’s online – Giften aan ngo’s terug in stijgende lijn.

Naar goede gewoonte publiceren ngo-federatie en haar Franstalige tegenhanger ACODEV deze cijfers op hun website www.ngo-openboek.be. De publicatie kadert in de inspanningen die de ngo’s doen om het publiek inzage te geven in de financiële resultaten. Op het vlak van inkomsten uit publieke giften laten de nieuwe cijfers een stijging zien van bijna 9 % ten opzichte van 2012. Vermoedelijk speelt de ramp in de Filipijnen, eind 2013, hier een rol.

 

This content requires JavaScript.Na twee jaar van daling, stijgt het volume publieksgiften aan erkende ngo’s. Volgens de cijfers die www.ngo-openboek.be vandaag, 14 oktober 2014 publiceert, ontvingen erkende Belgische ngo’s samen in 2013 iets meer dan 124 miljoen euro aan giften. Dat is een stijging van 8.89% of 10 miljoen meer t.o.v. 2012 maar blijft onder het totaal aantal giften in 2010 en 2011, jaren waarin eveneens grote humanitaire rampen plaatsvonden (Haïti en droogte in Hoorn van Afrika). De giften zitten wel een eind boven het niveau van 2008 en 2009, toen de bankencrisis volop woedde.

 

Als federaties vinden wij het essentieel dat de sector van ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking transparant is. Daarom publiceren we jaarlijks rond deze tijd de financiële informatie maar ook informatie over de werkdomeinen waarin de sector in het Zuiden actief is. Deze site is letterlijk een “open boek” over de werking van de Belgische erkende ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking.


www.ngo-openboek.be is een website met gegevens over de erkende Belgische ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking. Ze geeft globale informatie over in welke landen en regio’s de Belgische ngo’s actief zijn, in welke domeinen, het personeel dat ze hiervoor inzetten etc. Naast een globaal overzicht van de samenstelling van de opbrengsten van de ngo’s, valt er ook voor elke ngo individueel terug te vinden hoeveel giften en inkomsten uit andere bronnen ze ontvangen en hoe ze die gelden besteden.Ruim 85% van de erkende ngo’s geven hun cijfers door aan ngo-openboek. Dat maakt het overzicht het meest volledige uit de sector.

Ngo-federatie en ACODEV verenigen de erkende ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking. Ze behartigen bij de overheid hun belangen, verlenen diensten aan de ngo’s en ondersteunen hen om hun opdracht op een kwaliteitsvolle manier uit te voeren.

Belgische ngo’s blijven regio van de Grote Meren steunen

Belgische ngo's besteedden tussen 2009 en 2012 jaarlijks meer dan 70 miljoen euro aan ontwikkelingssamenwerking in het Grote Merengebied. Hoewel democratie en mensenrechten zwaar onder druk staan in Rwanda, Burundi en Congo, blijft de niet-gouvernementele ontwikkelingssamenwerking de bevolking in deze landen onverminderd steunen.

De viering van 50 jaar onafhankelijkheid in Rwanda en Burundi in juli 2012 was geen ondubbelzinnig blijde gebeurtenis. Decennia van etnische haat, burgeroorlog en miljoenen doden laten immers diepe sporen na in de evenaarslanden en hypothekeren vandaag de ontwikkeling van miljoenen burgers.

Hoop geven

In Burundi leeft 85 procent - het cijfer is duizelingwekkend - van de bevolking in armoede en in de Democratische Republiek Congo is 34 procent van de volwassenen analfabeet. "We laten deze regio niet in de steek en blijven hoop geven aan de inwoners van deze landen", luidt het bij ngo-federatie, de Vlaamse federatie van ngo's van ontwikkelingssamenwerking.

Stijgende lijn

Sinds 2009 gaan de bestedingen van de ngo's in de regio van de Grote Meren in stijgende lijn. Het jaarlijkse bedrag van 70 miljoen euro omvat zowel structurele hulp als noodhulp en is goed voor 20 procent van de totale uitgaven van de ngo's in het Zuiden, die in 2011 meer dan 354 miljoen euro bedroegen. Ook in 2013 wordt deze lijn gevolgd, wat bevestigd dat de Belgische ngo's deze regio niet los laten...

This content requires JavaScript.

Noteer dat de grote stijging in 2009 te wijten is, aan enerzijds het feit dat vanaf 2009 heel wat Franstalige ngo's voor de eerste keer hun gegevens hebben gepubliceerd op ngo-openboek.be, en anderzijds aan het gegeven dat enkele ngo's (Artsen zonder Grenzen, Caritas, Memisa, Trias,...) nieuwe projecten hebben opgestart in de regio. Uiteraard gaat de meeste steun naar de civiele maatschappij in DR Congo, het grootste land met de grootste bevolking.

Lees meer...

ngo's steunen MOL maar laten kwetsbare groepen in MIL niet los

In vergelijking met 5 jaar geleden besteden de Belgische ngo’s beduidend meer aan bestrijding van armoede in de minst ontwikkelde landen. Ze laten echter ook de kwetsbare groepen in de midden inkomenslanden niet los, waar ze hen steunen in hun strijd tegen ongelijke groei.

This content requires JavaScript.

Lees meer...

Wat is ngo-openboek ?

Ngo-openboek is een gegevensbank over en van de Belgische ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking of de zogenaamde derde pijler. Deze site biedt een open venster op onze werking. We beschrijven de werkdomeinen waarin we in het Zuiden actief zijn, het personeelsbestand dat we hierbij inzetten, het hoe en waarom van onze werking in het Noorden, enz. Elke organisatie geeft ook uitleg hoe de gelden uit giften en subsidies worden besteed.  We doen dit om verschillende redenen:

Lees meer...

Welke organisaties zijn opgenomen in ngo-openboek.be ?

We willen op termijn een beeld geven van àlle ngo's die lid zijn van ngo-federatie ngo-federatie en/of acodev Acodev.
In deze editie van ngo-openboek.be vind je gegevens, cijfers en informatie over en van de erkende-ngo erkende ngo's, lid van ngo-federatie en/of Acodev 2012. 

Lees meer...

Hoe het begon...

ngo-federatie krijgt geregeld vragen over haar leden, de ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking. Sommigen willen weten welke ngo in welk land actief is. Anderen zijn op zoek naar ngo’s die rond een bepaald thema actief zijn of aan bewustmaking werken in de Vlaamse scholen. Beleidsmakers en journalisten hebben belangstelling in de cijfers over bestedingen en tewerkstelling van ngo’s in een bepaald land.

Lees meer...

Transparantie en doeltreffendheid

In de huidige  samenleving is transparantie van groot belang en dat wordt ook van de ngo-sector verwacht. Deze site  is daar het instrument bij uitstek voor.  Daarnaast verwacht men van ngo’s ook dat ze doeltreffend  zijn. Wat is het één en het ander ? 

Lees meer...

Het verschil tussen ngo-federatie en 11.11.11?

ngo-federatie ngo-federatie is de federatie van ngo's voor ontwikkelingssamenwerking en elfelfelf 11.11.11 is de koepel van de Noord-Zuidbeweging. Wat onderscheidt deze twee coördinatiestructuren?

Lees meer...

deze site bevat de gegevens van erkende ngo's die in 2013 lid waren van ngo-federatie en/of Acodev
Laatste update: 2014